Categories
POETRY/THƠ

Như Không | DEFECTIVE

Như Không, the Vietnamese poet’s bio is unclear.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Như Không, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

DEFECTIVE

I’m a defective product
Hence
Incompletion is something I know
In all the machinery

Power
Screws
Bolts
Belts
One-way spinning

Bats are not birds
Not as such an animal
The harmonious notion of human beings
Defective possibly
_____

LỖI

Tôi là một sản phẩm bị lỗi
Do vậy
Tôi biết được sự không hoàn thiện
Từ những cỗ máy

Năng lượng
Ốc vít
Bù loong
Sợi dây cu roa
Cuốn theo một chiều

Dơi không phải là chim
Cũng không là thú
Quan niệm hài hòa về những con người
Có thể đã bị lỗi

nhukhong
7/2020

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s