Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:3 – when liberating the sparrows

there’s no other way
no obscure metaphor (fitting)
when you’re (an itch)
inside
my cervix

at the stumbling point
no one
bears witness
but they know
“it” is still
right there
the chills
at the back of one’s neck

therein consciousness
everyone tongues are twisted
the vulvare
of a circus
clown

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when liberating the sparrows

one forget the country’s bubbling away

a million people 

sound within their groin burning

with love

 

when possessed is everything

we must pay

exceptions there may

in foreign currencies say

 

we’re dividing the vernacular amongst ourselves

like dividing a piece of meat

no one believes in pronouns anymore: in hearing “it”

we know that when “it” appears 

the Ghost of the Hứa Family

 

there’s no other way

no obscure metaphor (fitting)

when you’re (an itch) 

inside 

my cervix

 

at the stumbling point

no one  

bears witness

but they know

“it” is still

right there

the chills

at the back of one’s neck

 

therein consciousness

everyone tongues are twisted

the vulvare

of a circus

clown

_____

 

khi giải phóng những con chim sẻ

bạn quên mất đất nước đang

sôi, nên hình như cả triệu người

bị phỏng

ái

 

mọi thứ khi bị chiếm hữu

thì ta phải trả tiền

đôi khi có ngoại lệ

nếu ta có ngoại tệ

 

và chúng ta chia nhau ngôn ngữ

như chia nhau miếng thịt

không ai còn tin đại từ: “nó”, khi nghe

chỉ biết khi “nó” hiện ra

bóng ma nhà họ Hứa

 

không có cách gì

cũng không được ẩn dụ xa

xôi, khi bạn đang ở trong

cổ tử

cung tôi

 

tại điểm rơi

nơi mọi người

không thấy

nhưng họ biết

“nó” vẫn đang

bên cạnh

vì nghe hơi lạnh

gáy

 

tự trong ý thức

mọi người uốn lượn cái lưỡi của mình

thành cửa mình

của một diễn viên

xiếc

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s