Categories
ART POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | 539 (12)

amidst a pandemic
besides the essential necessities
people need clean air
to subsist

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

539.

_______

following the herd of deer

I’ve slipped down so many chimneys

the happiness

the abundant distribution of poetry

poisoning the joyous reunions

amidst a pandemic

besides the essential necessities

people need clean air

to subsist

nothing is more impressive than

the grace of God, still they need

to savour the bitterness of this life, called

love.

~~~~~

theo bầy tuần lộc

tôi chui tọt vào lắm ống khói

hạnh phúc

để phát tán lắm câu thơ

nhiễm độc hạnh ngộ

vào mùa đại dịch này

ngoài thực phẩm là nhu cầu chính yếu

họ còn cần hơi thở sạch

để sinh tồn

không gì ấn tượng cho bằng

bên cạnh hồng ân của thiên chúa, cũng nên cho họ

nếm thử

mật đắng của đời sống, cái mà gọi là

tình yêu.

_______________

Hứa Hiếu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Hứa Hiếu | 539 (12)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s