Categories
ART POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | THE CHILL (2)

icing
over
a glass of red wine
in furtive guileful hues

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

T H E   C H I L L

 

Everywhere to the touch icy

the consumables

blanket

sheets

the odd sardonic verse

water. the water freezing

there in the dark hovering darkness

no one left skiing

the snow. the blood

fingers

icing

over

a glass of red wine

in furtive guileful hues

_____

 

L  Ạ  N  H

 

Rờ đâu cũng thấy lạnh

thực phẩm

chăn

mền

câu thơ biếm vào số lẻ

nước. nước lạnh ré

nơi góc tối

hằng hà đóng băng

không còn ai trượt tuyết giờ này

tuyết. và máu

những ngón tay

đông

cứng

ly rượu đỏ

lấm lét màu cờ

 

hoàng xuân sơn

24 tháng mười hai 2019By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s