Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:15 – a bookworm

it will forget about the letters
the way a dew drop
could never recall
the bee
drawing up the nectar
from a flower
in the formation of language

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the bookworm

it will be

a hunger

gnawing at each and every word

as we would chew any piece of meat

 

it will forget about the letters

the way a dew drop

could never recall 

the bee

drawing up the nectar

from a flower

in the formation of language

 

the words

deluded in believing 

it’s the recollection of memories

while it forgets that 

an arrow like

time dear god, despicable 

 

it brings forth

the citizens

the pot and kettle

broil then

boil them

to death

 

via the tell 

tale of eighteen stories

like fairy tales

about a kitchen hand crowned

a king.

_____

 

mọt sách

nó sẽ là

một cơn đói 

nhai con chữ

như ta nhai miếng thịt

 

nó quên con chữ

chỉ như giọt sương

không nhớ

con ong

làm nên giọt mật

hoa

làm ra ngôn ngữ

 

chữ

nó tưởng

như trí nhớ

trong lúc nó quên

mũi tên

thời gian ôi, thật là tàn nhẫn

 

nên nó mang

nhân dân

nồi da

chết cha

xáo thịt

thin thít

 

bằng cách kể

mười tám câu

chuyện như cổ tích

của một chàng nấu bếp

làm vua…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s