Categories
POETRY/THƠ

Bùi Kim-Anh | (7)

The 1000th translated piece from Vietnamese to English. A fitting end to 2020.

literature like a love affair
an attachment that could never be severed
I’m resigned to write for myself
if it sounds great, let’s hope someone picks it up

By Bùi Kim-Anh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

AN AFTERNOON AT THE END OF 2020

 

now I’m weaker

left is the first enthusiastic verse 

shy of such a challenge in youth

in deliberation alone in the late years

 

literature like a love affair

an attachment that could never be severed

I’m resigned to write for myself

if it sounds great, let’s hope someone picks it up

 

settling on a dream of meditation

stumbling on a rocky path a side trip

gone were the thoughts by the monks in the temple 

a life of servitude pushed aside by carnal love

 

winter days overwhelmed by glaring sunlight

I’m resigned to wait for a change, in the new year a kinder wind

my hair in reflections a fainter hue

known I never have, that hair could ever, know sadness.

_____

 

CHIỀU CUỐI NĂM 2020

 

ta giờ sức đã kém hơn

chỉ câu thơ vẫn sớm hôm miệt mài

lúc trẻ chẳng dám đua tài

già rồi ta cứ khoan thai một mình

 

văn chương như một cuộc tình

bỏ không dứt vương rối tinh mảnh đời

ta ngồi viết cho ta thôi

câu nào nghe được xin người nhặt lên

 

díu dan một giấc mộng thiền

dẫm vào sỏi đá ngỡ miền viễn du

tính lên chùa ở với sư

lòng yêu mang nặng kiếp tu chẳng thành

 

ngày đông trời hửng nắng hanh

ta ngồi đợi ngọn gió lành năm sau

soi gương tóc đã ngả màu

trước ta tưởng sợi tóc đâu biết buồn

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s