Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:12 – Dreams disappear

so the vernacular could be cast
I threw in the air all the letters within my grasp
like peace and justice
where
the Sun knows only to dance and quiver
scream like fire

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Dreams disappear

 

so the vernacular could be cast

I threw in the air all the letters within my grasp

like peace and justice

where

the Sun knows only to dance and quiver

scream like fire

 

until the day

equality is a reality

night falling beneath the canopy

fragile, delicate

soft and mordacious

like you, dear

_____

Giấc mơ tan biến

 

để quăng ra ngôn ngữ

tôi đã ném hết những chữ trong tầm tay của mình

ví như hoà bình và công lý

ở nơi

mặt trời chỉ biết quay cuồng và nhảy

hô to như lửa cháy

 

cho đến ngày

mọi thứ công bằng được thực hiện

đêm rơi xuống dưới một tàn cây

mỏng, dịu dàng

mềm và đay nghiến

như em.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s