Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | in the end (126)

you’re awake
procrastinates
the few minutes

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

in the end

at a corner

of the world

 

the poem

reacquainted

with lies

lies face down on the bed

 

people say

you’re beautiful, more than ever before

they even promised

to love you more

 

you’re awake

procrastinates

the few

minutes

 

whatever you say the poem

bleeds

blood

 

the scar

you want to cover

them, you’ve got a thousand hands

like Guanyin’s a thousand eyes

you thought of praying

and Guanyin would safeguard

the words of

lies

 

day after day

you cause 

the bedsheets to crumple

moreover

 

those who

knows nothing

knows nothing

are bunkers

for you know

to hide from lead balls

so not to befall

the improbable

 

rhymes with all

call, ball, mall, saw, maul, raw…

etcetera… 

_____

 

cuối cùng 

trong góc hẹp

của thế giới 

 

bài thơ

gặp lại

sự lừa dối

nằm úp mặt xuống giường

 

có người nói

bạn đẹp, hơn bao giờ hết

thậm chí họ hứa

sẽ yêu bạn nhiều hơn

 

bạn thức dậy

kéo dài

vài

phút

 

bạn nói những gì bài thơ cũng

chảy ra

như máu

 

vết thương

bạn muốn che giấu

chúng, bạn có ngàn tay

như quan âm ngàn mắt

bạn nghĩ mình cầu nguyện

và quan thế âm sẽ che chở

những lời nói

dối

 

ngày qua ngày

bạn làm

khăn trải giường nhàu nát

hơn

 

những người

không biết gì

không biết gì

là hầm trú ẩn

cho bạn

tránh đạn

thoát nạn

lãng mạn

 

vần àn 

bàn, càn, dàn, đàn, gàn, khàn…

vân vân…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s