Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | A WINDLESS AUTUMN AFTERNOON – CHIỀU THU ĐỨNG GIÓ (8)

Chicks at mother’s tail
Scurry hints of home
Crack riddled bare soles
Awaits still by every turn?

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

A WINDLESS AUTUMN AFTERNOON

 

Gone were the Caryota berries

A shrug of the shoulders, it’s fall

Shredded are the clouds at dusk

In the haziness up high

 

Dry leaves decaying by the fibre 

Throats damp with sadness by the breath 

Dull birdcalls in the dying light

Made slurry the sunset

 

Chicks at their mother’s tail

Scurry hints of home

Crack riddled bare soles

Awaits still by every turn?

_____

 

CHIỀU THU ĐỨNG GIÓ

 

Đùng đình đã rụng sạch

Buông tay thôi, mùa thu

Đám mây chiều đã rách

Trên từng cao mơ hồ

 

Lá khô từng thớ mục

Họng ẩm từng hơi buồn

Tiếng chim chiều rất đục

Làm nhòe một hoàng hôn

 

Gà con theo chân mẹ

Gợi về một cố hương

Gót chân trần nứt nẻ

Còn ngóng bao nẻo đường?

 

nguyễn lãm thắng

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s