Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài|when lonely is the ghost (229)

if I desire your kiss
poke a hole in my face
therefore I’m breathless

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

1. 

when lonely is the ghost

it finds a stranger to love

in acts of familiarity

*

khi con ma cô đơn 

nó sẽ tìm cách yêu một người lạ

và thân mật giả vờ

2.

what will happen if I’m 

your light

Will the stars disappear?

*

điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là

ánh sáng của bạn 

và các ngôi sao sẽ biến mất?

3. 

if I desire your kiss

poke a hole in my face

therefore I’m breathless

*

tôi muốn nụ hôn của bạn

đục thủng một lỗ trên mặt tôi 

làm tôi khó thở

4. 

not because I’m not loved

but it seems no one could ever fill the hole

she’s left behind

*

không phải tôi không được yêu

mà dường như không ai lấp đầy được cái lỗ

mà nàng đã bỏ quên 

5. 

upon my body

she notes her memories

like postcards from a prehistoric era

*

nàng viết những kỷ niệm

lên cơ thể tôi

như những tấm bưu thiếp từ thời tiền sử

6. 

imagine if we were small

the size of ants

frolicking amongst the grass and flowers

*

hãy tưởng tượng chúng ta có

kích thước những con kiến

đang nhảy múa giữa hoa và cỏ

7.

hence then what’s there

left for me 

to be happy about?

*

vậy thì còn gì

để tôi hứng thú

nữa không?


By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s