Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:10 – After the sentencing

you come home
to a nation
full of affliction
that enjoys the tribulation
eager for guns, ammunition
a lamb to the slaughter
nationals
gradual
inch by inch like the subject of history

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm


After the sentencing,

the folded verdict tucked in a pocket

 

it may yellow,

like their teeth

 

it becomes scrap

you become a fading memory

 

oh, why did they not think at the moment they print the verdict

as time goes by it won’t age

it’s like a bedsheet

covering them each night

 

your life

also has been folded

so later when unfolded

like when they open an envelope

full of letters

 

it’s not just a poem

or a printed land lease agreement

it is tears

the day

you come home

to a nation

full of affliction

that enjoys the tribulation

eager for guns, ammunition

a lamb to the slaughter

nationals

gradual

inch by inch like the subject of history

_____

 

Sau khi tuyên án,

bản án được gấp lại bỏ vào trong túi áo

 

nó có thể ố vàng

như hàm răng của họ

 

nó thành phế liệu

bạn thành lãng quên

 

ồ, sao họ không nghĩ tới lúc mẩu giấy in bản án

theo thời gian nó không già đi

nó như một tấm vải trải giường

phủ lên họ mỗi đêm

 

cuộc đời của bạn

cũng được gấp lại

để sau này khi mở chúng ra

như người ta vẫn mở một phong bì

đầy chữ

 

nó không chỉ là một bài thơ

hay tờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

nó là nước mắt

ngày về

của bạn

và một dân tộc

hay hoạn nạn

thích hoạn nạn

ham vãi đạn

thí mạng

nhân dân

dần dần

như môn lịch sử

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s