Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | Return when the un-besieged written verses? (174)

The clouds the fading hues of a young woman
at ease and playful
she’s talking and laughing quietly
her skeleton is the wind
and in a sudden moment saw us noting her words
made poetry for those who dream
after she steps into the ground

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Return when
the un-besieged written verses?

Like the vernacular spitting out a horizon
we saw clouds and hidden sadness
that clumsy unfolding of wings
not soothing not a metaphor

The clouds the fading hues of a young woman
at ease and playful
she’s talking and laughing quietly
her skeleton is the wind
and in a sudden moment saw us noting her words
made poetry for those who dream
after she steps into the ground

Where she lay

the heat drawn to her pooled in tears
worried she couldn’t breathe
though it didn’t lose hope
with the sky, the stars, the white clouds, the dreams and the songs

Blue sky…
_____

Bao giờ trở lại
những câu thơ được viết ra không cần tra tấn?

Ví dụ khi ngôn ngữ thốt ra tiếng bầu trời
ta thấy mây bay với nhiều u uẩn
cái xoãi cánh hơi chệch choạc ấy
không du du không ẩn dụ

Những đám mây màu thiếu nữ nhợt nhạt
nhàn tản rong chơi
nàng vừa nói vừa cười nhè nhẹ
bộ xương của nàng là gió
và ngạc nhiên thấy ta ghi lại lời nàng
làm bài thơ của kẻ mộng du
sau khi nàng đã bước sâu xuống đất

Nơi nàng nằm xuống
hơi ấm đã đọng thành nước mắt
nó lo nàng ngạt thở
nhưng nó không mất hy vọng
về bầu trời và ngôi sao và mây trắng và mơ hồ và hát

Mây xanh…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s