Categories
POETRY/THƠ

Sấu Mã | MOVEMENT – CHUYỂN ĐỘNG (7)

Thơ của Sấu Mã đến với tôi không phải là một cái duyên mà là “inevitable” một sự xác xuất. Những lời thơ của SM đối với tôi vừa nhắc nhở, và vừa an ủi, ai mà chẳng phải đối với con ma của thời gian.

Reading SM’s poetry to me isn’t fate but more of an inevitable probability. His poetry to me is a reminder, and consoling, no one can avoid the need to eventually face the ghost of time.

by Sấu Mã, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

You sir

A hundred faces in a gallery

Each day the profile changing

Fret naught the familiar face unfounded

One day shall be allowed to be hung

Just practice shaking hands with strangers

The old friend then see

Don’t hesitant be

Remember to note all the colourful movements

Facing – the person or ghost

Don’t scream

He looks at you much the same

Why fidget

Appropriated from you sir – confront the gallery

One face and…

Together join the club of disguised.

_____

Anh

Bảo tàng trăm khuôn mặt

Hình đại diện thay đổi từng ngày

Bạn chớ buồn khi chưa thấy mặt quen

Một buổi kia sẽ được treo lên

Giờ hãy tập bắt tay người lạ

Rồi khi gặp cố nhân

Bạn chớ lần khân

Nhớ ghi nhận những sắc màu chuyển động

Đối diện – người hay ma

Bạn đừng la

Anh ấy nhìn bạn cũng tương tự

Lăn tăn gì nữa

Mượn từ anh – bách diện bảo tàng

Một mặt người và…

Cùng nhập hội hóa trang.

***

Thơ của Sấu Mã đến với tôi không phải là một cái duyên mà là “inevitable” một sự xác xuất. Những lời thơ của SM đối với tôi vừa nhắc nhở, và vừa an ủi, ai mà chẳng phải đối với con ma của thời gian.

Reading SM’s poetry to me isn’t fate but more of an inevitable probability. His poetry to me is a reminder and consoling, no one can avoid the need to eventually face the ghost of time.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s