Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 17:7 – if you are one, then your poem is also one

why
bullshit
that the poem
and you are
always
one?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

if you are one

then your poem is also one

why is it necessary

to discuss them

in all the places you’re at?

 

if you are one

then your poem is also one

why is it necessary

to leave an imprint of your face

all over the place?

 

or do you already know

Are they going to erase everything in your book?

Why do you need to time it by two by three

that in the end

you infect all of us?

 

you are me

Why do you need to be we?

 

why

bullshit

that the poem

and you are

always

one?

 

When no one cares.

_____

 

nếu bạn là một

và bài thơ của bạn cũng là một

tại sao bạn cứ phải kể chúng

ở khắp nơi

bạn đến?

 

nếu bạn là một

và bài thơ của bạn cũng là một

tại sao bạn cứ phải vẽ mặt mình

ở những nơi

bạn qua?

 

hay bạn biết người ta

sẽ xoá tất cả những gì trong quyển sách của bạn?

tại sao bạn cứ nhân hai nhân ba

để bạn

lẫn vào thành chúng ta?

 

bạn là tôi

sao cứ thích chúng ta?

 

và bạn cứ

ba hoa

là bài thơ

với bạn

lúc nào cũng chỉ là

một?

 

khi không ai còn nhột.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s