Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài |the ode (184)

Defenders into Invaders
a chase with no need of a cover

 
an end in victory
you’re always a little salty

 
ink flowing under the skin
into blood…

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

the ode

 

the letters in a row shattered all at once

like ink flowing under the skin

into blood

 

Defenders into Invaders

a chase with no need of a cover

 

an end in victory

you’re always a little salty

 

ink flowing under the skin

into blood…

_____

 

bài thơ

 

một loạt các chữ cái vỡ ra

như mực khi chảy dưới da

thành máu

 

Tự vệ thành Đánh Chiếm

cuộc rượt đuổi không cần lấp liếm

 

kết thúc của chiến thắng

lúc nào bạn cũng mằn mặn

 

mực chảy dưới da

thành máu…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Lê Vĩnh Tài |the ode (184)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s