Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | THE SEA TALKS OF EVERYTHING ELSE (234)

this is where the “puppet” soldiers have lain down their lives
this is where the soldiers of the “revolution” lay down their lives
high sky thick soil
the 16 gold lettering
the perfection

the little riding hood now intimate
with the wolf

at night dividing the leftover scraps
under the table

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

THE SEA TALKS OF EVERYTHING ELSE

 

an invasion at the Friendship Pass 

the stolen land in Ha Giang

now the sea

a knife wound that won’t heal

the blue hues the blue blood of those with malaria

 

this is where the “puppet” soldiers have lain down their lives

this is where the soldiers of the “revolution” lay down their lives

high sky thick soil

the 16 gold lettering 

the perfection

 

the little riding hood now intimate 

with the wolf

 

at night dividing the leftover scraps

under the table

 

the chairs in the enactment of a king

the king in the enactment of a dumbfounding dove

 

the poet

say if the poem is silent

it is silent so it may perish

 

eyes wide open staring at a blissful blue sky

then someone would close those eyes, with the brush of their hand

like brushing on the truth

 

the truth closing its door

the dumbfounding demonstrations

the dumbfounding flowers weeping

the dumbfounding locked jaws

falling directly into the wolf’s trap, at sea…

 

the poet

between their hands

the letters continued to play

with the things that are impossible to conceive

 

but this very night, the letters fell

like solid rocks. Hence at sea, it would sink

the boats with the huge scars

 

the poet

sleep then

the chairs continue in their act as a king

the king continues to pretend that he’s some dumb dove

 

remain is an unbelievable void 

at sea

 

but it won’t try to wake the poet

since such scenes

it knows the poet

has the full grasp of its reality…

_____

 

BIỂN KỂ VỀ NHIỀU CHUYỆN KHÁC…

 

lấn ở ải Nam Quan

cướp đất ở Hà Giang

giờ đến biển

vết dao cắt không lành

xanh màu xanh máu của người sốt rét

 

những người lính “ngụy” đã chết ở đây

những người lính “cách mạng” cũng chết ở đây

trời cao đất dày

với 16 chữ vàng

hảo hảo

 

cô bé quàng khăn đỏ đang tâm giao

cùng chó sói

 

đêm chia nhau mồi ngon

dưới gầm bàn

 

những chiếc ghế đang diễn vai vua

vua đang diễn vai chim câu khờ khạo

 

thi sĩ

nếu câu thơ lặng im

là lặng im để chết

 

đôi mắt trừng trừng vào trời xanh

sau đó người vuốt tay lên mắt

như vuốt lên sự thật

 

sự thật đang khép lại

ngơ ngác những cuộc biểu tình

ngơ ngác bông hoa đang khóc

ngơ ngác đôi môi bám chặt

vào răng chó sói giữa khơi…

 

thi sĩ

giữa hai bàn tay người

những con chữ vẫn hay đùa cợt

về những điều không sao tin nổi

 

nhưng đêm nay con chữ đang rơi

nặng nề như đá. Làm chìm lỉm ngoài khơi

một con tàu với một vết thương thật lớn

 

thi sĩ

sau khi người thiếp ngủ

những chiếc ghế vẫn cứ diễn vai vua

vua cứ diễn vai chim câu khờ khạo

 

chỉ có một khoảng không ngoài biển khơi

là không sao tin nổi

 

chỉ có điều nó không lay người dậy

vì vở diễn này

nó tin rằng người 

đã biết…

 

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | THE SEA TALKS OF EVERYTHING ELSE (234)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s