Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | as a poet (235)

as a poet
you’re thief
and the vernacular isn’t what you steal

you steal the hearts
of those who happened to read
you

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm 

 

as a poet

you’re thief

and the vernacular isn’t what you steal

 

you steal the hearts

of those who happened to read

you

_____

 

là nhà thơ

bạn chính là kẻ trộm

nhưng bạn không đánh cắp ngôn ngữ

 

bạn chỉ đánh cắp trái tim

của những người đã lỡ đọc

bạn…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Lê Vĩnh Tài | as a poet (235)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s