Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 20:4 -within the skirt of a poem

the ghost of dead babies
waiting patiently to be noticed
while you rub your hands
pondering the rate of vaccines injuries
your discovery
no way near one in a thousand

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

within the skirt of a poem

 

a while now

an attire

unsuitable for someone 

old like you

 

the ghost of dead babies

waiting patiently to be noticed

while you rub your hands

pondering the rate of vaccines injuries

your discovery

no way near one in a thousand

 

mother couldn’t possibly grasp 

the idea of one in a thousand (of yours)

since she has

but one child

_____

 

bên trong váy áo của bài thơ

 

từ lâu rồi

đã là một thứ trang phục

không phù hợp

với người lớn tuổi như bạn

 

hồn ma các em bé vẫn nằm

chờ đợi sự chú ý

khi bạn xoa tay

phát hiện ra tỷ lệ tai biến của vaccine bạn vừa tìm thấy

chưa tới một phần ngàn

 

mẹ không hiểu một phần ngàn

của bạn

vì mẹ

chỉ còn

có một đứa con

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s