Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:7 – I need a ghost

– hey be careful
don’t fiddle
with the tent
inside lives a poet content

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

I need a ghost

 

to sort out my clothes

the clothes

that has expired

 

I need a ghost

to sort out my books

these books

also have departed

 

the ghost shall grasp the idea of my joy

more than any book

cover

 

the ghost

thin like the mist

doesn’t take up any room

over my shadow or the darkness

 

the ghost

as it turns over a book

it hears a lady with a ribbon in her hair say to a little boy: 

 

– hey be careful

don’t fiddle

with the tent

inside lives a poet content

_____

tôi cần một con ma

quản lý tủ quần áo của tôi

những bộ áo quần

đã chết

 

tôi cần một con ma

sắp xếp những cuốn sách của tôi

những quyển sách này

cũng đã chết

 

con ma sẽ hiểu niềm vui của tôi

hơn cả cái bìa

sách

 

bóng ma

mỏng như sương

không chiếm chỗ trong không gian

không làm chật chội bóng tôi và bóng tối

 

bóng ma

khi lật một quyển sách

nó nghe cô gái tóc thắt nơ nói với một cậu bé:

 

– nè đừng có liều

làm hỏng cái lều

có một nhà thơ

đang sống ở bên trong…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s