Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | if the poem isn’t necessary

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

if the poem isn’t necessary
then the poet is even less necessary

Then what’s necessary?
necessary is the reader

each reader their own creator
each reader their own source of fantasy
each reader their own flight
each reader their own (fluffy) cloud
each reader their own (kind of) breeze

poetry can but hope just once
her, in inebriation
_____

nếu bài thơ không quan trọng
thì nhà thơ càng không quan trọng

vậy cái gì quan trọng?
người đọc là quan trọng

mỗi người đọc sáng tạo
mỗi người một cõi ảo
mỗi người một chuyến bay
mỗi người một đám mây
mỗi người một cơn gió

thơ có lần hy vọng
em một lần rượu say…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | if the poem isn’t necessary”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s