Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 18:1 – night, holes in the sky flickering

some windows sustainable
and some opening windows are unsustainable
it knows only to suck
chew and regurgitate

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

night, holes in the sky flickering

 

like windows

closing and opening

 

some windows sustainable

and some opening windows are unsustainable

it knows only to suck

chew and regurgitate

 

you step out of the house

via closed windows

like holes in the sky

like those hanging oriental lanterns

looking out into the street

the stunted people

sitting by the sea

watching for you

every night

 

your naked form on the sand

like a gecko suddenly there

on the window sill

 

twinkling

the one hole in each window

in each window the one hole

You know people are born 

down below

the belly button, where a window opens ups

to the Sun, and darkness

like the moon

 

you need

to exist

the windows no one cares about

to exist

you must

be the heavenly sky

so you tried, cried: good heavens.

 

the stunted people

hairy bushy beards

steeped you like pickled radish

hence you’re weepy 

the entire night

_____

 

đêm, các lỗ thủng trên bầu trời đang nhấp nháy

 

như các cửa sổ

đang đóng mở

 

có cửa sổ tồn tại

và cửa sổ chỉ biết mở ra mà không tồn tại

nó chỉ biết ngậm

bú và nhai lại

 

bạn bước bâng quơ ra khỏi

nhà, qua các cửa sổ đang đóng mở

như các lỗ thủng trên trời

như những đèn lồng ba tàu treo

nhìn ra phố

những người lùn

ngồi bên biển

nhìn bạn

mỗi đêm

 

hình ảnh bạn nằm trần truồng trên bờ

cát, như một con thằn lằn sáng trên

mỗi cửa sổ

 

lấp lánh

mỗi cửa sổ một lỗ

mỗi lỗ một cửa sổ

bạn biết người ta được sinh ra

bên dưới

rốn, nơi cửa sổ mở ra cả một mặt

trời, và tối

như một mặt trăng

 

bạn cần

tồn tại

từ các cửa sổ không ai cần

tồn tại

bạn phải

là bầu trời

bạn kêu thử: trời ơi.

 

những người lùn

tóc râu rũ rượi

dầm bạn như dầm củ cải

làm bạn chảy nước

suốt đêm

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 replies on “Lê Vĩnh Tài | no. 18:1 – night, holes in the sky flickering”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s