Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 9:3 – If everything turns out the way people have speculated

one wants to take your home
one wants to hurt your wife
one wants to steal your children’s food
one wants your mother to be sick with no money for drugs
one wants your father to die without an altar of remembrance
one wants you to become a beggar after you leave prison.
(a rap sheet of 6 people enough for an indictment)

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

3.

If everything turns out the way people have speculated

 

you’ve 

murdered

six people

 

one wants to take your home

one wants to hurt your wife

one wants to steal your children’s food

one wants your mother to be sick with no money for drugs

one wants your father to die without an altar of remembrance 

one wants you to become a beggar after you leave prison.

(a rap sheet of 6 people enough for an indictment)

 

hence this world for you is a tombstone

because you will be the 7th victim.

_____

Nếu mọi việc đúng như mọi người đã biết

bạn đã giết

chết

sáu người

 

một người muốn lấy nhà của bạn

một người muốn đánh đau vợ bạn

một người muốn lấy chén cơm con bạn

một người muốn mẹ bạn bệnh không có tiền uống thuốc

một người muốn cha bạn chết không còn chỗ để thờ

một người muốn bạn sau khi ra tù chỉ còn nước đi ăn mày.

(đủ 6 người theo cáo trạng rồi đấy)

 

vậy thì thế giới này sẽ là tấm bia mộ cho bạn

vì bạn chính là người bị giết thứ bảy.

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s