Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | N O W A D A Y (4)

assault on battery
corpses, thrown upon the dead
[losses on both sides]
the threats of death in righteousness
an artefact upon
a cutting-edge era

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

N O W A D A Y

 

assault on battery

corpses, thrown upon the dead 

[losses on both sides]

the threats of death in righteousness 

an artefact upon

a cutting-edge era

 

scouring around

an acrimonious life

the shrivelled ground

swelling

                         bloated

your eyes upon me all bleary

falling to pieces

the vigour of youth

lax

ah [um] forget it

divorcée

divorcé

no matter what we’ll weather the storms

the hundred exchange of bitterness

tough yes

the face.           red

with you, dear

simmering

_____

 

Đ  Ư  Ơ  N  G    Đ  Ạ  I

 

ném bấc xuống chì

ném tử thi lên người chết

[bề gì cũng chết]

ném cái chết vào chính danh

ngụy xuống

thời tân tạo

 

rà rà 

ở gay gắt

đất cát co thắt

nở

                            phình

em nhìn tôi lơ mơ

bún thiu một cọng

ấu lực

nhẽo nhèo

à [ừ] thôi 

rổ 

bề gì mưa cũng nhịn

trăm điều nắng gay 

cực thì cực

mặt.             đỏ

riu riu

cùng mình

 

HoàngXuânSơn

25/10/2013


NB. I’ve learnt a few idioms in the process of translating the verse:

hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại; a vicious verbal exchange without a winner

Buồn như cọng bún thiu; sad, fallen to pieces

Rổ rá cạp lại; a marriage between divorcé and divorcée.

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s