Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Đình Nguyên |A bird amidst the sky (4)

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

A bird amidst the sky

Alone quiet words sigh calmness

by Đình Nguyên, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

A bird amidst the sky

Alone quiet words sigh calmness

Brooding is asunder

Gushing are thoughts wander-ing far

Peace ceased a sudden storm

Eased on roof tiles see foams see clouds

A pair of hands the wings

Wide saw the day folding floats by

_____

Có con chim đứng giữa trời

Một mình yên lặng bặt lời an nhiên

Cách chia là một ưu phiền

Rót tâm trí đổ về miền khác Xa

Lặng yên ngưng bặt phong ba

Thảnh thơi đậu mé ngói và nhìn mây

Đôi cánh là đôi bàn tay 

Mỏi vươn xếp lại nhìn ngày đang trôi…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s