Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I’ve spoken in a language (142)

what I’m discerning
each time I open my eyes
the world’s on fire
and the Sun’s a shadow that either follows or standing
at the border between dreams
and the ashen truth
of destruction and tombstones

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’ve spoken in a language

from a world where 

I’ve been

 

I’m a witness to shadows

shadows of a different light

by any eyes unseen

 

I’ve cried as I spoke of what’s called the truth

about the past of a future

and the future of a past

verbs no longer

use

 

around the fire, I’ve yearned for the camouflaged

poems

burning

bodies aren’t smoke

aren’t clouds

 

I took a lend of the Sun’s wings

flew

into the chafing heat

 

you remembered only one Sun

a superstition of a wind

hidden meanings in lights giving birth to scorpions

nonsense

 

I’ve tried so hard to read the silence

like my mother’s tongue

the origin of a past

and the absence of those who have ran

on their wedding night

 

I’ve perished so the dark

knows day has turned into night

knows how to forget to escape

 

and all shall view the dreams

my exhibition

poems derived from wood

 

what I’m discerning

each time I open my eyes

the world’s on fire

and the Sun’s a shadow that either follows or standing

at the border between dreams

and the ashen truth

of destruction and tombstones

 

there be the call of liberty

spirit of freedom

for

all…

_____

 

tôi đã nói bằng ngôn ngữ

của thế giới nơi

tôi đến

 

từ việc làm chứng cho một cái bóng

đó chính là cái bóng của một thứ ánh sáng khác

không ai nhìn thấy

 

tôi khóc để nói những gì là sự thật

về quá khứ của tương lai

và tương lai của quá khứ

những động từ không còn ai

chia nữa

 

tôi mơ ước những gì ngụy trang quanh cái lò

chỉ là những bài thơ

bị đốt cháy

xác người không phải khói

như mây

tôi mượn đôi cánh của mặt trời

để bay vào nóng

Rát

 

bạn chỉ còn nhớ một mặt trời

cực đoan trong suy nghĩ của gió

những ngụ ý của ánh sáng đã tạo nên những con bọ cạp

tạp nhạp

trong lúc bạn đi tìm những lý luận

kiểu như thế giới này luôn tồn tại

lải nhải

 

tôi đã cố gắng để đọc những thứ im lặng

như tiếng mẹ đẻ

sự khởi đầu của quá khứ

và sự vắng mặt của những người bỏ trốn

ngay đêm tân hôn

 

tôi đã chết để cho đêm tối

biết ngày đã thành đêm

biết quên là thoát

 

và mọi người quan sát những giấc mơ

tôi đã phát minh ra

bài thơ của mình là củi

 

những gì tôi đang tìm kiếm

khi tôi mở mắt ra là màu sắc của thế giới

đang cháy

 

mà mặt trời là cái bóng đang theo sau hoặc đứng

trên ranh giới giữa giấc mơ

và sự thật của tro than

của hoang tàn và bia mộ

 

nơi một tiếng nói tự do

ý chí tự do

cho

tất cả…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s