Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | when facing the barrel of a gun (151)

The Nation shall call upon poets
as fishermen call upon The Nation

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

when facing the barrel of a gun in the middle of the ocean

The Nation shall call upon poets

as fishermen call upon The Nation

 

after the call of The Nation

the fishermen shall bite their tongue and listen

the poems

as they lay iced in the hold for shore

 

they shall ask the poets:

– Now gentlemen

why won’t you bite your tongue

swallow a gulp of seawater

so the words may learn of the saltiness

of salt

 

need yet is blood, need here is salt

so your throat

could feel

the burning and the pain

of a wound

the chirpy chirping of birds never ever turning into a scar

_____

 

khi đối diện với họng súng giữa khơi

Tổ quốc sẽ gọi tên các nhà thơ

còn các ngư dân tự gọi tên Tổ quốc

 

sau khi gọi tên Tổ quốc

các ngư dân sẽ cắn lưỡi và lắng nghe

những bài thơ

khi họ nằm trong hầm ướp đá để vào bờ

 

họ sẽ hỏi các nhà thơ:

– Này các anh

tại sao không tự cắn lưỡi của mình

nuốt xuống một ngụm nước biển

để con chữ còn biết được vị mặn

của muối

 

chưa cần máu, chỉ cần của muối

để cổ họng các anh

may ra còn cảm giác

xót và rát

của vết thương

lời chim chóc hót mãi không thành sẹo

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s