Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | I’ve reinvented myself (6)

I’ve reinvented myself
I don’t believe in the creator
but I believe in you
your eyes and
the word sighing

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I’ve reinvented myself

I don’t believe in the creator

but I believe in you

your eyes and

the word sighing

 

the words have not fallen

like you have fallen before

messages ordering you to remove the article

like I’ve removed each verse 

of a poem

causing it to bleed

 

the verses I’ve forgotten

mislaid

I’ve tried to erase

 

my bouts of malaria

my blood

blue

like after the storm 

 

_________

 


tôi làm mới lại tôi
tôi không tin thượng đế
nhưng tôi tin bạn
đôi mắt bạn và
con chữ thở dài

chữ nghĩa không thất thủ
nhưng bạn thất thủ trước những 

những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài
như tôi gỡ từng phần
của bài thơ
làm nó chảy máu

những phần mà tôi quên
và đặt sai chỗ
tôi luôn cố gắng xóa

cơn sốt rét của tôi
máu tôi
xanh
như sau cơn bão

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s