Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | her sunset (98)

she draws the sky
with a flame
burnt orange
red

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

her sunset

is like everyone else’s

 

she draws the sky

with a flame

burnt orange

red 

 

but behind her

is an entire world

covered in pot-ash

that no one knows…

 

_____

 

hoàng hôn của nàng

cũng giống như mọi người

 

nàng vẽ bầu trời

với ngọn lửa

cháy màu cam

lam màu đỏ

 

nhưng phía sau nàng

là cả một thế giới

dính đầy nhọ nồi

mà không ai biết…

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s