Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | The sadness took me to that place (85)

Cô độc lãng du
Xung đột trong mặt máu ta
Thấm da thịt hơi thở (em)
Trong thân xác tan nát này
Thời gian

Pulsing through my veins
The wandering desolation
Permeating my flesh the air(of you)
Into this broken body
For a moment

By Nguyễn Thị Phương Trâm
Buồn rơi
Trên mặt em hồng nỗi nhớ
Dạng lòng
Lặng trên môi
Cô độc lãng du
Xung đột trong mạch máu ta
Thấm da thịt hơi thở (của em)
Trong thân xác tan nát này
Thời gian
Ta là chất oxygen
Đi về đâu
Khói, gương mặt em
Mát
Ê mê
Trên đỉnh trường mây

Khi thân xác này chết
Ta thoát chăng.
18/02/2021


The sadness took me to that place
On your face the glow of love
Your lips silent
The shape of your heart
Pulsing through my veins
The wandering desolation
Permeating my flesh the air(of you)
Into this broken body
For a moment
I’m the oxygen
Dissipating to where
The smoke, a reflection of you
Cool
The tingling goosebumps
Your moment of ecstasy
You are me
Upon the death of this body
I am free.
16/02/2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s