Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Lãm Thắng | light is the stripped-down sound of breathing

settled upon a meadow of endless grass
the corpse of a kiss dried-up blood nostalgic of burning lips
the warmth upon a beady line of dew in love makes in the crevices of leaves
to fall upon the belly button of dawn a drop of love secretion
resounding through the hick-ups
the shiver

By Nguyễn Lãm Thắng, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

light is the stripped-down sound of breathing

settled upon a meadow of endless grass

the corpse of a kiss dried-up blood nostalgic of burning lips

the warmth upon a beady line of dew in love makes in the crevices of leaves

to fall upon the belly button of dawn a drop of love secretion

resounding through the hick-ups

the shiver

 

upon a boundlessly scented meadow

the fresh nakedness 

a temptation

like a verse stripped of its clothes turned suddenly into the poet

like the vernacular stripped down to reveal the writer

try naming a flower with an unclear origin

inscribe in it humanity’s name

 

light is the stripped down sound of breathing

lighting up the root of all intense passion

so that in this life

love may not die

since

love comes from darkness

& grows up in the light

 

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở 

đặt trên đồi biếc cỏ

xác nụ hôn máu khô hoài thai môi lửa

sưởi ấm chuỗi sương làm tình trên nách lá

rớt xuống rốn bình minh giọt thị dâm

ngân ngân tiếng nấc 

rùng mình

 

trên đồi ngút hương

mùa xanh khoả thân 

cám dỗ

như câu thơ khoả thân đột biến làm nên thi sĩ

như ngôn ngữ khoả thân lồ lộ mặt văn hào

thử đặt tên loài hoa không rõ nguyên căn

khắc vào đó phương danh mùa nhân loại

 

ánh sáng là sự trần truồng của tiếng thở

chiếu rọi vào đam mê mang mầm mống nhiệt cuồng

để cõi đời này 

tình yêu không chết được

bởi 

tình yêu xuất thân từ bóng đêm 

& lớn lên bằng ánh sáng

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

9 replies on “Nguyễn Lãm Thắng | light is the stripped-down sound of breathing”

Love is like bacon
on a
of mushrooms
overgrown cake

on the breath
hear the stars

the nudity
to clothe the inside with words

greed
the bloody lips
trimming

of temptation
give the right hand for consolation

we are all nameless
from a horse’s hoof

fogged words
in the face
at the inside
by flesh and blood

what creates suffering
dry the wounds
at the well with water

Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s