Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | 30/4 is nothing but a thoughtless curiosity (15)

the earaching grind of teeth pulling at the safety pin(of the grenade)
a dead ball cornered in a blinding fog at the foot of the horizon
broke in half
one side lost the otherside astray
the umbilical cord in the middle dangling
in the way

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the earaching grind of teeth pulling at the safety pin(of the grenade)

a dead ball cornered in a blinding fog at the foot of the horizon

broke in half

one side lost the other side astray

the umbilical cord in the middle dangling

in the way 

the last question

before death in battle

is history nothing more than a game of football

in politics

we are nothing

but puppets

as people have mentioned, and

30/4 is nothing but

a thoughtless curiosity

no more, no less.

trèo trẹo tiếng nghiến răng cắn chốt rút kíp

trái phá tịt ngòi cuối trời mù mây

thân thể bứt làm đôi

bên này lưu lạc bên kia vất vưởng

vướng mắc khúc giữa lòng thòng

cuống nhau

câu hỏi cuối cùng

trước khi tử trận

lịch sử phải chăng chỉ là một trận bóng đá

chính tri

chúng tôi

chỉ là những con rối

như có người đã nói, và

30/4 chỉ là một cách tò mò

vô ý thức

không hơn, kém.

______________

HHiếu

March 2021

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s