Categories
POETRY/THƠ

Hoàng Xuân Sơn | a shattering month. reading c a o x u â n h u y (6,7,8)

After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

Full stop.

By Hoàng Xuân Sơn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Cao Xuân Huy

a shattering month. reading c a o  x u â n  h u y*

{ in the boiling bloodshot eyes in moments

I should have been dead } 

how could I not remember

the bombs constantly blowing up in my mind

the rusty name tag

the busted rifle heading off to where?

the rifle busted

the gun broken

the month of March shattered

on hands and feet on (the knees) scrambling

a broken gun

run to where?

fire till the gun is shot

fire at the eyes bloodshot 

fire unto the despair of the spirit

fire unto the destruction of this cowardly body

fire unto death

fire 

unto the night

fire upon the blood shed

round the tip of the bullet the blood rolling

the rolling gunstock

slimy. the blood

crawling slipping away in the heated blood lust

the chunder of blood upon the hill

oozing like water the blood in abandonment 

the growing

horror

the united blood spilling

the severed

heads

and limbs

t h á n g  g ã y.  đ ọ c  c a o  x u â n  h u y*

{ trong con mắt máu sôi trào

còn dăm phút nữa thì tao đi đời }

không thể nào không nhớ

đạn nổ rền trong đầu

bảng tên đời mốc thếch

gãy súng rồi về đâu?

gãy súng

gãy súng

tháng ba gãy

tay gờm chân dợm chạy

gãy súng rồi

chạy đâu?

bắn gãy súng

bắn vào mắt đỏ ngầu

bắn rụng hồn tức tưởi

bắn bỏ thân hèn

bắn chết bỏ

bắn

vào đêm

bắn rơi giọt máu

máu lăn quay đầu đạn

báng súng lăn quay

trườn đi. máu

bò-trườn-đi-cay-nồng-máu-rượu

mửa máu ra trên đồi

máu trầm mình thủy phiêu

rợn gắt

mọc ra

đồng đội mọc ra máu

những đầu

những tay chân

cụt ngủn

Hoàng Xuân Sơn

1985

*Cao Xuân Huy –  Tháng Ba Gãy Súng, hồi ký

MADE UP, BASE ON BITS OF THE TRUTH

After seventy five. A father from the North came to see, and visit a son in prison

Father: How did you end up as such a despicable soldier, a puppet?

Son: It’s a new world father, now you can separate the thugs?!

Full stop.

HƯ CẤU, DỰA MỘT VÀI SỰ THẬT 

Sau bảy nhăm. Bố ngoài Bắc vào Nam nhìn, và thăm con đi tù

Bố:  Sao mày nguỵ quân đi thứ lính gì ác ôn vậy?!

Con:  Có thế mới loại được côn đồ bố ạ !

Chấm hết.

T H E     I N H E R I T A N C E

Which March was it?

dedicated to Cao Xuân Huy

When shall arrived in pounding waves

the forefathers. the great divinity. the contemplative

dreams

florid. stirring madness

crossing off ________________the agony

the round-the-clock compliance

tracking

the splattered blood lost

the strangers beyond the afternoon

no trace of evidence

the endless soot and scent covering everything

the sudden loss. dust

the cruelty

heading sky high

the monk’s robe. the genealogy

the scrutiny

the people disappearing at the markets

extradited

G I A   T À I 

 

tháng ba là tháng ba nào ?

tặng Cao Xuân Huy

Có thể ập tới, lúc nào

cha ông. vạn đại. giấc bào hao

chiêm

tượng hình.  đảo đảo điên điên

gạch ngang ________________thống khổ

triền miên phục tùng

truy tầm

hạt máu thất tung

nước lã đến rợn chiều

không thấy gì

muội hương trùm phủ li bì

chợt thất thoát.  bụi

man di

về trời

áo tràng. gia phả

săm soi

biến tan vô chợ khúc người

giải giao 

 

 

HOÀNG XUÂN SƠN

30 . Nov . 04

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s