Categories
POETRY/THƠ

Vũ Trọng Quang | The heated MONTHS (10)

March and April the old lady heads for the sea
on permanent vigil on the surface to the bottom of the sea
attentive to the profound stories of the fierce wind

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The heated MONTHS

 

The truth must be repaid with the truth

the continental shelf coordinates established

every inch of soil must be accounted(for on the map)

 

March and April the old lady heads for the sea

on permanent vigil on the surface to the bottom of the sea

attentive to the profound stories of the fierce wind

 

not just banners

not just arms raised

not just shouting

what kind of indignation could dispel conspiracies

 

conspiracies like Phạm Nhan

grew legs

be patient bear it

obscure + then + add more

 

the voices within the air conditioned lounge

sealed inside glass walls

who could possibly hear

 

modern history has to be more substantial than several thousand years ago

modern history has to be more substantial than Yết Kiêu

how can a tiny knife pierce the hull of a warship

 

a nation like fishes to blood in the water

nurturing an enthusiasm

that could never be sustainable

 

THÁNG Nóng Bỏng

 

Trả sự thật cho sự thật

toạ độ thềm lục địa phân định

phải giữ gìn từng tấc đất tấc nước

 

tháng ba tháng tư  bà già phải đi biển

thường trực trên mặt nổi & dưới đáy sâu

nghe thăm thẳm kể chuyện gió dữ

 

không chỉ trương biểu ngữ

không chỉ giơ những cánh tay

không chỉ hô hào

phẫn nộ nào xua được âm mưu

 

âm mưu như Phạm Nhan

mọc nhiều cái đầu

cứ nhẫn nhục cam chịu

dấu + sẽ + thêm

 

tiếng nói phòng điều hòa không khí

nhốt kin vào bên trong tường kính xa-lông

có ai nghe

 

lịch sử đương đại phải mạnh hơn mấy ngàn năm trước

lịch sử đương đại phải mạnh hơn  Yết Kiêu

dao nhỏ sao đâm thủng thành tàu chiến hạm

 

sứ mạng cá nơi xa loang máu

nuôi dưỡng bầu nhiệt huyết

không thể để chiếm hữu

 

Vũ Trọng Quang

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Vũ Trọng Quang | The heated MONTHS (10)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s