Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Khánh Duy | Where actually is my heart? (4)

You don’t want to cry anymore,
wrap it all up in here.
A haphazard piece of paper once was the peace accord
where all the nations have signed before the exchange of gunfire.

By Nguyễn Khánh Duy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Where actually is my heart?

You don’t want to walk any more,

sit down for a bit.

I don’t have much

besides a toilet left behind, forgotten from a millennium ago

the very last habitation for refugees.

You don’t want to cry anymore,

wrap it all up in here.

A haphazard piece of paper once was the peace accord

where all the nations have signed before the exchange of gunfire.

You don’t want to talk anymore,

spit your vernacular into here

right into my mouth

the way you would 

the exchange of saliva and mucus

in kisses.

You don’t want to live anymore,

give me your heart, I will keep it beating.

Even though the number of hearts I have accepted for safe keeping

have gone beyond the number of scabies infestation on this planet

but I will 

squeeze your heart into a space nearest to mine.

Even when

I’m no longer sure

Where my heart actually is anymore.

Đâu là tim tôi?

Người không muốn đi nữa hả,

ngồi xuống đây chút đi.

Tôi chả có gì nhiều

ngoài một cái bồn cầu bị bỏ quên từ thiên niên kỷ trước

nay là trú xứ cuối cùng cho những kẻ tị nạn.

Người không muốn khóc nữa hả,

gói nước mắt vào đây.

Tờ giấy lộn này từng là hiệp ước hòa bình

những quốc gia ký với nhau trước giờ nổ súng.

Người không muốn nói nữa hả,

nhổ ngôn ngữ vào đây

ngay vào lỗ miệng tôi

như cách người ta vẫn tuồn đờm dãi

qua

những nụ hôn.

Người không muốn sống nữa hả,

đưa tim đây tôi đập hộ cho.

Dẫu số tim tôi nhận ký gửi

đã nhiều gần bằng số mụt ghẻ trên hành tinh này rồi

nhưng tôi

vẫn sẽ cố nhét tim người ở gần tim tôi nhất.

Nhưng

tôi không còn chắc

nhưng tôi không còn chắc đâu là tim tôi nữa.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Khánh Duy | Where actually is my heart? (4)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s