Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Khánh Duy | Unification, unification and “unification” (5)

In spelling “thống nhất” for the third time,
I’ve noticed the two sharp accents.
Yeah well.
T-H-Ố-N-G — N-H-Ấ-T
yeah well, “unification”(in Vietnamese) has two sharp accents
but nooooo
how could it possibly be unified
because it has two(very) sharp accents!

By Nguyễn Khánh Duy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Unification, unification and “unification”

 

The spark of unification of the people and a flame in the night

heading for the devastation of a city.

The truth drowning in the rain at the end of springtime

draped upon the people’s back the wet damp nursery rhymes.

 

Mother had to be up early for the factory,

father to the very last minute send in his work.

Together we tried our best to unite in the efforts of Unification.

Gosh, “unification” should begin with a capital letter,

father had to take in a deep breath of tobacco(on the bong) before noting the lies.

Mother couldn’t be bothered with any procreation activities

the factory had drained every bit of mother’s energy.

 

In spelling “thống nhất” for the third time,

I’ve noticed the two sharp accents.

Yeah well.

T-H-Ố-N-G — N-H-Ấ-T

yeah well, “unification”(in Vietnamese) has two sharp accents

but nooooo

how could it possibly be unified

because it has two(very) sharp accents!

 

Thống Nhất, thống nhất và “thống nhất”

 

Diêm Thống Nhất thống nhất người và ngọn đóm đêm

đi về nơi lụi tàn của thành phố.

Sự thật chìm trong mưa cuối xuân,

trùm lên lưng người lời đồng dao ướt đẫm.

 

Mẹ phải dậy sớm vào nhà máy,

bố còn cố chạy cho hạn chót nộp bài.

Chúng ta cùng thống nhất cố công cho công cuộc Thống Nhất.

Ôi, khi “thống nhất” viết hoa,

bố phải rít thêm một hơi thuốc lào nữa mới viết nổi thêm một lời nói dối.

Mẹ chẳng còn biết sướng khoái làm tình,

cái nhà máy đã làm khô không khốc hết mẹ rồi.

 

Khi đánh vần chữ “thống nhất” đến lần thứ ba,

con chỉ còn biết đó là một từ có hai dấu sắc.

Ừ thì,

T-H-Ố-N-G — N-H-Ấ-T

ừ thì, “thống nhất” nó là một từ có hai dấu sắc

nhưng khôngggggg

không thể thống nhất được

vì nó là một từ có đến hai dấu sắc!

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Khánh Duy | Unification, unification and “unification” (5)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s