Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Khánh Duy | Crossing the border (6)

My wife claimed I will find myself on the side
I will find what I seek other than the dotted blue flames
and the quietness of crossing the sea borders at night,
a person just died dear
a person was just raped
the blood and spermed still a mess
upon the dollar value of a human life.

By Nguyễn Khánh Duy, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

Crossing the border

(Upon the monetary value of human life)

 

April

ten fingers lit up in devilish flames

the lights of homage

the cleansing of bloody blades in holy water

the cross turning its nose up,

I was peeing on the Berlin wall

I was shitting on the Great Wall of China

I was looking for a Bangkok prostitute

I was worshipping a mannequin.

 

My wife claimed I will find myself on the side

I will find what I seek other than the dotted blue flames

and the quietness of crossing the sea borders at night,

a person just died dear

a person was just raped

the blood and sperm still a mess

upon the monetary value of human life.

 

Buddha was never born in the U.S.A.

they believe in God as much as they believe in money.

 

Vượt biên

(Trên đám lông tiền-con người)

 

Tháng Tư

thắp lên mười ngón tay quỷ sứ

những ngọn đèn thờ

nước thánh để rửa kiếm

và thánh giá đặt nghiêng để gác tẩu,

anh đái trên tường Berlin

anh ỉa dưới Vạn Lý Trường Thành

anh tìm một cô gái điếm Bangkok

anh thờ một ma-nơ-canh.

 

Vợ anh bảo bên kia anh sẽ tìm thấy chính anh

anh thấy gì ngoài những đốm lửa xanh

và nỗi tĩnh yên của những đêm vượt biển,

một người vừa chết kìa em

một người vừa bị hiếp dâm

mà máu và tinh còn rối

trên đám lông tiền-con người.

 

Phật không ra đời ở Mỹ

họ tin Chúa như tin tiền.

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “Nguyễn Khánh Duy | Crossing the border (6)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s