Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Đình Toàn | When I leave – Mai tôi đi (1)

I feel like I’m stuck on an uninspired plane of my mind, I don’t know if I’m happy or I’m sad. I miss the extreme emotional rollercoaster of the last six months. Receiving good news is a huge anticlimax.

My father suggest I should try translating Nguyễn Đình Toàn’s work. I find myself listening to “When I leave” on repeat for the last hour.

Here’s my rough translation.

Buồn.

By Nguyễn Đình Toàn, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

When I leave I’ll leave for the dark fog
Into the flesh the fog seeps the poison of death
Our homeland decent in goodbyes divided
Where to the tearful message

When I leave I hope to forget the love far gone
Hope they’ll find their destination
Us in parting, we’re parting heaven ripping apart the sea
Left is how many markings of yearning

The moon shall be cold alone from now on
Life around the waterfall through the rapids
The spirit like a mirror shattered into pieces
A vessel from now on far from docking

When I leave as blood bled outside of the heart
In all corners of the world the prayers
May our homeland wakeup from its torpor
So joy be in death far from home

Mai tôi đi tôi đi vào sương đen
Sương rất độc tẩm vào người nỗi chết
Quê hương ta sông chia dòng vĩnh biệt
Chảy về đâu những nước mắt đưa tin

Mai tôi đi mong cho tình xa quên
Mong cho người về được nơi sẽ đến
Ta chia tay, ta chia trời xé biển
Còn được bao dấu vết nhớ nhau tìm

Từ nay trăng sẽ lạnh riêng mình
Đời nghe quanh thác đổ qua ghềnh
Hồn như gương vỡ dập tan tành
Thuyền ơi từ nay xa bến

Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
Xin khấn nguyện cả mười phương tám hướng
Cho quê hương u mê ngày thức tỉnh
Để dù xa có chết cũng vui mừng

Nguyễn Đình Toàn

https://amnhac.fm/nguyen-dinh-toan/5562-tho-nh-c-va-ngu-i-tinh-c-a-nguy-n-dinh-toan

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s