Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 2

flying
mother warned us about the traps
there may be dangling nets
flying may not mean yearning of a different horizon
horizons often in a sudden
may not mean flying

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

2.

flying

mother warned us about the traps

there may be dangling nets

flying may not mean yearning of a different horizon

horizons often in a sudden

may not mean flying

 

don’t fly too high; mother warned: you’ll lose sight

the fire wolf even after it’s been stuffed could still gobble a dozen more ribs

it won’t make a mistake

the best thing to do is to draw out the tale like the way into the forest

tired them so they’ll leave

overwhelmed them enough so they will fall into the trap 

both hands holding the bamboo tube, in echoes of laughter

_____

 

bay

mẹ cứ nhắc ta canh chừng những cái bẫy

có thể treo, rút dây hay trùm lên bằng lưới

không phải cứ bay là tiếc những chân trời

chân trời cũng nhiều khi đột ngột

không bay

 

nhưng cũng đừng bay cao, mẹ nhắc: vì sẽ không nhìn thấy

những con sói lửa dù đã nhồi bông vẫn ngoặm đủ 12 cặp xương sườn

nó không thể nhầm lẫn

chỉ còn cách kéo dài câu chuyện như con đường vào rừng

làm nó mệt mỏi bỏ đi

sau khi bị tẩu hỏa nhập ma tự mắc vào chiếc bẫy

hai tay cầm ống nứa, cười vang

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s