Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Hoài Phương | You’re just the sunlight (3)

It occurred to me that, when I want to compose a short verse like: The sunlight needs you. It would always bring joy…

By Nguyễn Hoài Phương, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Creative writing while waiting for breakfast:

A ray of light said to you:

– My dear. Can I be your light?

– You’re just the sunlight.

– Yes. But I only want to be your sunlight.

– Whether it’s for me or anyone else it matters not right?

– It does matter. If I’m only yours I may be warmer, sweeter, softer…

– If that’s the way you feel then can you be my sunlight.

– Thank you. But can I be your sunlight alone. Is that okay?

– Why? What’s wrong, isn’t this what you want?

– You don’t know? The other light rays want to be your light as well. Look how they’re all now jealous of me.

It occurred to me that, when I want to compose a short verse like: The sunlight needs you. It would always bring joy…

Bịa một đoạn trong khi chờ ăn sáng:

Một tia nắng bảo em:

– Bạn à. Tôi làm nắng cho bạn được không?

– Bạn đang là nắng đấy thôi.

– Đúng rồi. Nhưng tôi muốn làm nắng cho riêng bạn thôi.

– Cho riêng tôi thì có khác gì?

– Có khác đấy. Cho riêng bạn có thể tôi sẽ vàng hơn, ngọt hơn, mềm hơn…

– Nếu bạn cảm thấy thế thì bạn làm nắng cho tôi nhé.

– Cảm ơn bạn. Nhưng tôi sẽ chỉ là của bạn một lúc thôi. Được không?

– Tại sao vậy? Chẳng phải là bạn đang thích sao?

– Bạn biết không? Vì những tia nắng khác cũng muốn. Xem kìa, chúng đang ghen lên với tôi đấy bạn.

Lại chợt thấy, lúc nào đó mà làm được bài thơ ngăn ngắn kiểu: Nắng cũng cần có bạn. Thì chắc cũng vui vui…

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s