Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 7

night
if we were the rising Sun
a Sun sketched on paper long ago
each time redder
each time more hurtful
night what more do you want?

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

night

if we were the rising Sun 

a Sun sketched on paper long ago

each time redder

each time more hurtful

night what more do you want?

 


đêm ơi

ví dụ như ta đang bình minh

mặt trời trên trang giấy ngày xưa ta vẽ 

mỗi lúc một đỏ hơn

mỗi lúc một đớn đau hơn

đêm còn muốn một điều gì nữa?

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s