Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | MY HOMELAND A HUNDRED YEARS AGO – 8

night
Krông Ana crystal clear at the intersection
Krông Knô muddy
blood on one side the other tears
glancing at the other bank
eyes bloodshot in each fist of sand
burying an image of arms wide open in feral grass
legs wide open closed in by the rain
your damp wet body, child
high are both hills
and a borough a rat’s nest

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

night

Krông Ana crystal clear at the intersection

Krông Knô muddy

blood on one side the other tears

glancing at the other bank

eyes bloodshot in each fist of sand

burying an image of arms wide open in feral grass

legs wide open closed in by the rain

your damp wet body, child

high are both hills

and a borough a rat’s nest


đêm ơi

nơi ngã ba Krông Ana trong veo

Krông Knô lờ đục

một bên máu một bên nước mắt

ngước nhìn bờ bên kia

mắt vốc lên từng nắm cát

đắp hình hài dang hai tay cỏ dại

dang hai chân mưa rào

thân thể ẩm ướt của em

hai ngọn đồi trên cao

và một khu nhà ổ chuột

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s