Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Văn Gia | WAR (3)

A MEETING/HỌP

The listener: a deaf guy
The speaker: a dumb dude
But both are fully aware that
They’re talking about nothing at all.

By Nguyễn Văn Gia, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

WAR – CHIẾN TRANH

 

An unhealed wound

The arguments, explanations

The dead are… dead

More talk, more pain.

Vết thương cũ chưa lành

Lại tranh cãi, thanh minh

Người chết thì đã… chết

Càng nhắc càng đau lòng.

 

SPIN DOCTOR – TÀ BÚT

 

Waving the pen like a sword

Heads will roll

Time disjoined & talent

Unable to grasp the idea of indiscretion

Múa bút tựa khoa đao

Cũng đầu rơi máu chảy

Thời gian vốn rạch ròi

Tài không dung được tội.

 

A MEETING – HỌP

 

The listener: a deaf guy

The speaker: a dumb dude

But both are fully aware that

They’re talking about nothing at all.

Người nghe: một anh điếc

Người  nói: một gã câm

Nhưng cả hai đều biết

Đang bàn cái-trống-không.

 

FRUIT & FLOWERS – HOA & TRÁI

 

Teach children about love

A lesson in humanity

Teach children about hate

The seeding of corruption.

Dạy trẻ biết yêu thương

Là dạy cách làm người

Dạy trẻ lòng căm thù

Là gieo mầm tai ương.

 

SECRETS – BÍ MẬT

 

A person’s shadow

A clear reflection of joy and sadness

The shadow there is darkness

Only one would know.

Cái bóng của mỗi người

Soi rõ những buồn vui

Bóng kia là góc tối

Chỉ riêng mình biết thôi.

 

THE WEED – CỎ DẠI

 

The weed in our garden

We could easily weed them all out

The weed in our heart

There’s no end to them.

Cỏ dại trong vườn nhà

Ta dễ dàng nhổ hết

Cỏ dại trong lòng ta

Chẳng làm sao tận diệt.

 

Nguyễn Văn Gia

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Văn Gia | WAR (3)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s