Categories
FLASH FICTION

Nguyễn Thị Phương Trâm | 6 words fiction (110)

Không còn chảy máu: già nua, vợ mới.

Stop bleeding: old age, new wife.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Một chuyện huyền thoại về Ernest Hemingway thắng một cá độ, là có thể viết một câu truyện đủ ý nghĩa trong vài chữ; nhắc tôi luôn về năng lực của ngôn ngữ:

“Cần bán: giày em bé, chưa từng mang”

Ngôn ngữ đơn giản đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ đây là những ý nàng Quinn muốn nhấn mạnh qua những lời hát của TCS và thơ của LVT.

Đây là ví dụ một bài tôi đã viết cũng đã khá lâu:

Không còn chảy máu: già nua, vợ mới.
_____

The legend of Ernest Hemingway, winning a bet on writing a flash fiction with six letters; daily reminds me of how powerful language could be:

“For sale: baby shoes, never worn”

The portrayal of complexity through the simplicity of language.

I believe this is why Quinn is so adamantly fervent about TCS lyrics and LVT’s poetry.

Here is an example of a flash fiction I wrote a while back:

Stop bleeding: old age, new wife.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | 6 words fiction (110)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s