Categories
POETRY/THƠ

Lê Vĩnh Tài | no. 10:18 – April, the vernacular in whispers

a book now valued by the kilo
of paper
and thoughts valued by
the implications
behind…

By Lê Vĩnh Tài, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

April

the vernacular in whispers

like some rebel from behind 

a thin leather cover

 

names changing into thorns

accidentally stepped on

needed to be pulled out

 

duyên anh du tử lê

cung tích biền phan nhật nam

bùi giáng phạm công thiện

 

a book now valued by the kilo

of paper

and thoughts valued by 

the implications

behind…

 

literature a mere game

dialectically on bookshelves

 

I could hear the spectre of the vernacular

in my sleep this winter

over and over again steadily, clearly

an era of dusty books

 

alone down trodden

leaving not a trace of fingerprint

scorn upon now is individualism

as the lines on foreheads dictates the past

 

you have to paste

but you only paste

you’re lucky to be alive

at an open air market for exploits

within the welcoming silence

of poetry.

_____

 

tháng 4

ngôn ngữ thì thầm

như thằng phản động

phía sau bìa da mỏng

 

những cái tên thành cái gai

dẫm phải ở gót chân

cần nhổ bỏ

 

duyên anh du tử lê

cung tích biền phan nhật nam

bùi giáng phạm công thiện…

 

quyển sách bây giờ tính bằng ký

giấy

và những suy nghĩ tính bằng ẩn

ý

phía sau…

 

văn chương chỉ là trò chơi

biện chứng nằm ngay trên kệ sách

 

tôi nghe bóng ma của ngôn từ

trong giấc ngủ đông này

lặp lại trần dần

một thời sổ bụi

 

một mình lúi húi

không dám để lại dấu vân tay

chủ nghĩa cá nhân bây giờ đáng khinh bỉ

như quá khứ là nếp nhăn trên trán

 

bạn phải gián đoạn

nhưng bạn chỉ gián đoạn

bạn may mắn còn lại

trong chợ trời của biến cố

trong sự hoan nghênh im lặng

của thơ…

 

 

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s