Categories
POETRY/THƠ

William Shakespeare | Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn – Love comforteth like sunshine after rain (129)

Tình yêu:
Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn
Tình như cơn gió, gió xuân êm đềm
Tình không ham muốn
Tình là thiên Thu

Thèm khát:
Như cơn bão tố, sau ngày nắng khô
Hạ còn xa lắm, bão đông xa rồi
Thèm khát dờ đâu
Chỉ là giả tạo…

by William Shakespeare, translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm & Trần Trí Tuệ

Love comforteth like sunshine after rain,

But Lust’s effect is tempest after sun;

Love’s gentle spring doth always fresh remain,

Lust’s winter comes ere summer half be done;

Love surfeits not, Lust like a glutton dies;

Love is all truth, Lust full of forged lies.

Tình yêu đến ấm áp như nắng sau mưa,

Nhưng hiệu quả của thèm khát là bão tố sau nắng;

Tình yêu như mùa xuân tươi mãi ở lại,

Thèm khát như mùa đông gắt mùa hè làm đôi;

Tình yêu đủ vừa, Dục vọng tham lam thừa chết;

Tình yêu là sự thật, Dục vọng giả dối giả hết.

Tình yêu:

Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn

Tình như cơn gió, gió xuân êm đềm

Tình không ham muốn

Tình là thiên Thu

Thèm khát:

Như cơn bão tố, sau ngày nắng khô

Hạ còn xa lắm, bão đông xa rồi

Thèm khát dờ đâu

Chỉ là giả tạo…

Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn

Thèm khát như cơn bão tố, sau ngày nắng khô;

Tình như cơn gió, gió xuân êm đềm

Thèm khát như hạ còn xa lắm, bão đông xa rồi;

Tình không ham muốn, Thèm khát dờ đâu

Tình là thiên thu, Thèm khát chỉ là giả tạo.

VENUS AND ADONIS – W. Shakespeare

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 replies on “William Shakespeare | Tình yêu như nắng, nắng sau mưa nguồn – Love comforteth like sunshine after rain (129)”

Nothing can comfort us
than ourselves

nature needs cunning
to the diversity of life
the storm
between the sexes
the kindled fire
both of them staggering in delirium

Every touch
dies in memory
in our short time

in winter ice
the hug
of greedy lust

the truth
changes color
like a falling leaf
from the tree

Love
in the whole world
a fake word

Liked by 1 person

Nothing can comfort us
than ourselves

nature needs cunning
to the diversity of life
the storm
between the sexes
the kindled fire
both of them staggering in delirium

Every touch
dies in memory
in our short time

in winter ice
the hug
of greedy lust

the truth
changes color
like a falling leaf
from the tree

Love
in the whole world
a fake word

Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s