Categories
PHOTOGRAPHY POETRY/THƠ

Hứa Hiếu | whAt thE hEck (17)

in splits standing up on the groans of April thirtieth
the North and South are not fields of green grass
the boundary of history was already set: the Gianh river, the latitude
at the heart of a war
the pot of pork porridge
void of a glowing fire
lacking the flavour of u Cơ, looked abandoned
at a world
flea market
I have my share of wreckage
the so-called
proletarian revolution.

By Hứa Hiếu, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

whAt thE hEck

________________
facing living, I have my share of the sunset
facing who I am, I have my share of identity cards in lack of a plastic cover
facing joy
an awkward budding
the last mournful musician of love lost
I have my share of such unpredictability
facing
life: a lidless pot, the soggy stale rice
not so nice
the years, the months
I have my share of rice charred
away from home

facing history in view of a battle
the destruction of an education
a stone statue short of ideals
head rolling
in some corner of a market called April thirtieth
the Tet Offensive, a shuffling pair of legs
a dissolving spectre
a tombstone, a grave at a time
I have my share of luminescent light
flickering
night after night
scattered in exile

in splits standing up on the groans of April thirtieth
the North and South are not fields of green grass
the boundary of history was already set: the Gianh river, the latitude
at the heart of a war
the pot of pork porridge
void of the fire of Lạc Hồng
lacking the flavour of Âu Cơ, looked abandoned
at a world
flea market
I have my share of wreckage
the so-called
proletarian revolution.

quÁi đẢn

________________
đối mặt đời sống, tôi thừa hưởng một hoàng hôn
đối mặt lý lịch, tôi thừa hưởng một thẻ căn cước thiếu bọc nhựa
đối mặt hạnh ngộ
một nhánh trổ
trặc trẹo, một nhạc sĩ rên rỉ cuối cùng cho một tình yêu
tôi thừa hưởng một đóa bất trắc
đối mặt
cuộc sống: một cái nồi thiếu nắp vung, gạo hẩm cơm thiu
liêu xiêu
năm, tháng
tôi thừa hưởng lắm bữa cơm cháy
xa nhà

đối mặt lịch sử thấy một chiến chinh
nát nhầu học đường
một tượng đá cụt lý tưởng
cái đầu lăn lóc
xó chợ ba mươi tháng tư
một cặp giò lê lết mậu thân
một thây ma đang mất dần
từng mảnh bia, mộ
tôi thừa hưởng một lân tinh
nhấp nháy
từng đêm
thất tán tha hương

xoạc chân đứng trên lằn biên ba mươi tháng tư
nam bắc không là thảm cỏ xanh
ranh giới lịch sử đã có sẵn: sông gianh, vĩ tuyến
trong tâm khảm cuộc chiến
nồi cháo heo
không bếp lửa lạc hồng
thiếu gia vị âu cơ, nằm trơ trọi
ở quầy chợ trời
thế giới, tôi thừa hưởng
một đống xà bần
từ cái mà gọi là
cách mạng vô sản.
__________
Hứa Hiếu

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s