Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | Have you ever loved something that has been broken? (133)

By Nguyễn Thị Phương Trâm

Bạn có thương một thứ gì đã vỡ bao giờ chưa?
Chưa?
Vậy thì, bạn nghĩ bạn có quyền nhận một thứ ân cần gì ở tôi?

Tôi khác gì bạn?
Bạn sống đến bao lâu?
Bạn bao nhiêu tuổi?

Giá bao nhiêu?
Vậy thôi à?

Mấy giờ?
Không quá trễ sao?

Không?

Mong muốn của tôi chỉ là hiểu hơn ngôn ngữ của bạn.

Have you ever loved something that has been broken?
No?
Then, do you think you have the right to my kindness?

How am I different to you?
How long is your life?
How old are you?

How much?
Only that much?

What time?
It’s not too late?

No?

Understanding your vernacular is my only desire.

#songngutaitram

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

One reply on “Nguyễn Thị Phương Trâm | Have you ever loved something that has been broken? (133)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s