Categories
POETRY/THƠ

Đinh Trường Chinh | the human mind (26)

the memories
a boundless cemetery
recall a bottomless pit
i have thrown in it entirely a treasure-trove of moments
the old crumbling eras
to be discarded
but instead i’ve chucked them in my head
and i am living
inside this cemetery

By Đinh Trường Chinh, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

the human mind

infinite it seems
in it you can bury a country
bury a sea
forests
rivers
friends
in truth for some
in the sea the dissolved bones .

the memories
a boundless cemetery
recall a bottomless pit
i have thrown in it entirely a treasure-trove of moments
the old crumbling eras
to be discarded
but instead i’ve chucked them in my head
and i am living
inside this cemetery

until
all by the earth disintegrates
leaves
an empty mind
a cemetery of recall
a bottomless
hole

what am I to do in the dark
in the middle of the night
in light of liberty
hover like
fireflies ?


cái đầu con người

dường như vô tận
bạn có thể chôn cả một quê hương trong ấy
chôn cả một bờ biển
chôn những cánh rừng
những con sông
chôn cả những bạn bè
có đứa thật sự
xương đã tan dưới bờ biển ấy.

trí nhớ là
là một nghĩa trang mênh mông
ký ức như cái hố không đáy
tôi đã thả vào đấy cả kho tàn thời gian
thứ thời gian cũ nát
muốn vất đi
tôi lại quăng vào chính cái đầu mình
và tôi đã sống trong
chính nghĩa trang tôi

đến khi
tất cả trôi vữa vào đất
chỉ còn mỗi
cái đầu rỗng tuếch
một nghĩa trang trí nhớ
hay cái hố đáy
mênh mông

tôi sẽ làm gì trong màu đen
của đêm
trong ánh sáng tự do
như những con đom đóm
đang vờn bay quanh mình ?
______

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

5 replies on “Đinh Trường Chinh | the human mind (26)”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s