Categories
ART POETRY/THƠ

Nguyễn Man Nhiên | the vigour of ancient trees (6)

covered in moss was my soul
I see myself heading for the sky

By Nguyễn Man Nhiên, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Quenching my thirst from the full trough
the water birds chirped in crisp laughter
the swelling rain crossed an abandoned land
or did the early sunlight on the lower canopy danced
covered in moss was my soul
I see myself heading for the sky
on the wings of a flock of birds, the peace
I see myself
the vigour of an ancient tree

tôi uống từ máng đầy
tiếng hót giòn tan của loài chim nước
mưa nở qua vùng đất hoang
hay tia nắng sớm lấp lánh trên đám lá thấp
hồn tôi phủ đầy rêu
tôi thấy tôi vỗ cánh
như một đàn chim thanh bình
tôi thấy tôi
mạnh mẽ như cây cối

© 2018 Nguyễn Man Nhiên

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s