Categories
POETRY/THƠ

Nguyễn Thị Phương Trâm | ngọt ở chỗ tiếng cười khúc khích (140)

mát chỗ đó có thì thào em thích
êm êm chỗ nào kìa anh của em
ê ê tê tê sột soạt ổ chim chích

By Nguyễn Thị Phương Trâm

 

ngọt ở chỗ tiếng cười khúc khích

mát chỗ đó có thì thào em thích

êm êm chỗ nào kìa anh của em

ê ê tê tê sột soạt ổ chim chích

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s